EL PLA DELTA

PROPOSTES D’ACTUACIONS CONSENSUADES DES DEL TERRITORI

QUÈ ÉS EL

PLA DELTA?

La visió compartida des d’aquest territori contempla i viu el Delta com un ecosistema únic, natural i dinàmic, amb biodiversitat característica, paisatges oberts i ric patrimoni cultural, un espai del qual gaudeix tothom i que proporciona beneficis de forma sostenible a les generacions presents i futures.

Per això, durant l’any 2019 es va elaborar el Pla Delta, un document estratègic que recull i desenvolupa la visió del territori de com afrontar el repte de la regressió i la inundació. Finalment, va ser presentat el 28 de gener de 2020 amb la única finalitat de fer front a les possibles conseqüències que pot tenir la no actuació.

Aquest Pla està en continua evolució i millora. Us podeu descarregar la versió inicial a l’enllaç següent:

PRINCIPIS DE LES ESTRATÈGIES

Les actuacions dirigides a la millora que fem de l’ús del nostre Delta han de plantejar-se a totes les escales, des de la global a la individual. Des d’aquest territori som conscients que els problemes mediambientals ens concerneixen i afecten a tots, i per això les nostres postures davant de propostes o actuacions valoren en tot moment la sostenibilitat de les mateixes.

Les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre s’han de basar en els principis d’una gestió integrada de les zones costaneres per tal de garantir una correcta gestió de les mateixes.

Així, assumint les recomanacions sobre la gestió integrada de les zones costaneres a Europa, la gestió del Delta de l’Ebre s’hauria de dur a terme sobre la base de:

Una prespectiva àmplia i global

temàtica i geogràfica, que tingui en compte la interdependència i disparitat dels sistemes naturals i les activitats humanes que tenen incidència al delta de l’Ebre.

Una perspectiva a llarg termini

que tingui en compte el principi de cautela i les necessitats de les generacions actuals i futures.

Una gestió modulada

en un procés gradual que faciliti les adaptacions segons sorgeixin problemes i evolucionin els coneixements. Això exigeix ​​una sòlida base científica relativa a l’evolució de les zones costaneres.

Les característiques locals

i la gran diversitat dels ambients deltaics, de manera que pugui respondre a les seves necessitats pràctiques amb solucions específiques i mesures flexibles.

Un treball en sintonia amb els processos naturals

i que respecti la capacitat de càrrega dels ecosistemes, amb la qual cosa les activitats humanes seran més respectuoses amb el medi ambient, més responsables socialment i racionals, des del punt de vista econòmic, a llarg termini.

La participació de totes les parts interessades

(interlocutors econòmics i socials, organitzacions representatives dels residents de les zones costaneres, les organitzacions no governamentals i el sector empresarial), en el procés de gestió, per exemple, mitjançant acords i segons el principi de la responsabilitat compartida.

El suport i la participació de totes les instàncies administratives

competents a escala nacional, regional i local, entre les quals convindrà establir o mantenir els vincles adequats per millorar la coordinació de les diferents polítiques existents. Segons correspongui, s’hauria de procedir a establir associacions amb les autoritats regionals i locals o entre les mateixes.

El recurs a una combinació d'instruments

destinats a facilitar la coherència entre els objectius de la política sectorial i entre l’ordenació i la gestió.

EL MODEL INTEGRAT DE DEFENSA

A més del retorn al riu dels sediments retinguts als embassaments, caldrà la posada en pràctica d’altres mesures per solucionar els problemes urgents i a mitjà termini que pateix la costa deltaica. És per això que en el context específic del Delta es proposa un model integrat de defensa aplicant diferents actuacions segons la tipologia de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.

  1. Aportació de sorres
  2. Creació i reforçament de dunes
  3. Creació de zones humides

4. Mota interior (camí de guarda)

5. Defensa del medi marí

1. Aportació de sorres

2. Creació i reforçament de dunes

3. Creació de zones humides

4. Mota interior (camí de guarda)

5. Defensa del medi marí

ZONES D’INTERVENCIÓ

Una primera zona d’intervenció que redundaria en un benefici general per al Delta seria la conca de l’Ebre. La zona d’intervenció inicialment es limitaria a l’aprofitament dels sediments acumulats als embassaments de Riba-Roja i Mequinensa, si bé es necessària una política correcta de gestió sostenible dels sediments en tots els embassaments de la conca.

En el cas de les intervencions al delta de l’Ebre, el criteris empleats són: processos litorals dominants (zones d’erosió envers l’acreció litoral), capacitat dinàmica i de resposta dels sistemes naturals (interior de les badies envers el front litoral), impactes dels fenòmens erosius i d’inundació costanera (ambientals, econòmics, etc.).

D’aquesta manera s’han identificat 15 sectors diferents a la costa del Delta i, per a cadascuna de les quals, s’han proposat les següents mesures:

RECUPERACIÓ

D’AMPLADA DE PLATGES

L’aportació de sorres és una estratègia de preservació dinàmica considerada una solució “Building with Nature” que té com a objectiu combinar la seguretat contra les inundacions amb la preservació sostenible d’altres serveis i valors (ecològics i recreatius) de les dunes i platges. A més d’aquests avantatges, l’aportació de sorres és una solució flexible i immediata de gestió costanera, permetent que la gamma més àmplia d’opcions de gestió costanera es pugui passar a la següent generació.

És una tecnologia aplicada per països europeus des de la dècada dels 90 amb resultats contrastats:

APORTACIÓ

DE SEDIMENTS FLUVIALS

Tant la regressió de la línia de costa com la pèrdua d’elevació es poden compensar recuperant l’arribada de sediments a través del riu. Es proposa el concepte d’un «estat de sediment favorable» per als sistemes costaners deltaics, definit com la situació i el balanç sedimentari que permet o facilita complir amb l’objectiu de sostenibilitat de la costa deltaica. Com a objectiu d’un estat de sediment favorable s’estableix el mínim d’1,2 milions de tones anuals ajustable en properes revisions del Pla.

Per tal d’assolir aquest objectiu, es proposa dissenyar urgentment un “Pla de gestió dels
sediments de Mequinensa, Ribarroja i Flix.

La situació ideal seria arribar a la transferència continua de sediments com a un paràmetre integrat a tota gestió de pantans.

AJUDA AL DELTA DE L'EBRE

Regala temps al Delta de l'Ebre i forma part del procés per la seva supervivència. Tots junts podem aconseguir poder mantenir aquest espai tant valuós durant molts i molts anys més.

TELÈFONS:

977 48 06 80

652 061 315

LA TAULA:

Pg. del Canal s/n

43580 Deltebre (Tarragona)

Taula de Consens pel Delta de l'Ebre

Termes i Condicions - Política de privacitat